AVG

AVG (wet pers. geg. bescherming)

PRIVACYVERKLARING VAN H.S.V. DE RIETVOORN

ELSTER HENGELSPORTVERENIGING DE RIETVOORN(hierna: H.S.V. De Rietvoorn) is gevestigd te Elst en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40122382. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens H.S.V. de Rietvoorn verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 H.S.V. De Rietvoorn verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. Zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b. Deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.;
c. Contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 H.S.V. De Rietvoorn verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. Voorletters en naam;
b. Geboortedatum;
c. Adres;
d. E-mailadres;
e. Telefoonnummer;
f. Leeftijd;
g. Geslacht;
h. Rekeningnummer(s);
i. Het lidmaatschaps(nummer) van een hengelsportvereniging;
j. En voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, hengelsportresultaten e.d.);
k. Browsercookies.

1.3 H.S.V. De Rietvoorn kan deze gegevens gebruiken om:

• Het verstrekken van een lidmaatschapskaart, voor personen welke niet in bezit zijn van visdocument;
• Vervaardigen van kaartenbestand met o.a. vermelding contributie en lidmaatschapsjaar;
• Indienen van verzoek om verkrijging van gemeentelijk subsidie;
• Voorlichting (informatievoorziening) n.a.v. uitslagen viswedstrijden middels Facebook;
• plaatsing van artikel met foto n.a.v. uitslagen viswedstrijden op website van onze vereniging /;


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met H.S.V. De Rietvoorn . via telefoonnummer 06-30713767 of per e-mail: secretaris@derietvoorn.nl voor:

• Meer informatie over de wijze waarop H.S.V. De Rietvoorn persoonsgegevens verwerkt;
• Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
• Inzage in de persoonsgegevens H.S.V. De Rietvoorn met betrekking tot u verwerkt; 
• Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door H.S.V. De Rietvoorn


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 H.S.V. De Rietvoorn zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 H.S.V. De Rietvoorn treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 H.S.V. De Rietvoorn kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Sportvisserij Nederland;
• NOC*NSF waarvan Sportvisserij Midden-Nederland lid is;
• Verwerkers van H.S.V. De Rietvoorn voor de uitvoering van de dienstverlening);
• Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving;
• Gemeente Overbetuwe, Gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat, Stichting Overbetuwe, Betuwe Combinatie

4.2 H.S.V. De Rietvoorn verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of H.S.V. De Rietvoorn daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Elst, Januari 2019
HSV De Rietvoorn