Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

1) Opening 

De voorzitter opent de 64ste vergadering met een woord van welkom en een korte terugblik op een goed jaar. Het jaar waarin de statuten up-to-date zijn gemaakt. Wederom hebben we nieuwe activiteiten ontplooid, waaronder de karper viswedstrijden in Aqua Vita, Driel.

De feestavond is omgezet in een gezellige middag en avond bij De Bredelaar. Dit jaar door meer dan 50 personen bezocht en goed gewaardeerd. Het ledenaantal is gestegen van 1300 naar 1471 leden.

Er wordt een moment van stilte gehouden voor de leden die in het afgelopen jaar ons zijn ontvallen door overlijden. Dhr. A.G. Aalbers, dhr. C.J. Boll, mevr. M.C.J. Bosch, dhr. A.C.B. Jager, dhr. W. Joosten, dhr. J.L.T. Kling, dhr. R.H.C.M. Meeuwsen, dhr. P.A.P. Neijenhuis, dhr. G.M. Peters, dhr J.P. de Weijer en dhr. A.G.H. ten Westenend.


2) Vaststellen presentielijst en de agenda

Aan de hand van de presentielijst blijkt dat er 34 stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Bericht van verhindering zijn ontvangen van Lotte van Geel, Ruud Maatman, Herman Geerlings, Ida van Maanen, Joop van Maanen, Steven van Wijk, Theo Albouts, Theo Lintsen, Peter Lintsen, Theo Hartjes en Hans Valkenburg.

De voorliggende agenda wordt zonder wijzigingen door de vergadering goedgekeurd.


3.1) Mededelingen van het Bestuur

Het bestuur heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de Gemeente Overbetuwe over het Vitaal Sportpark De Pas en de daarin gelegen vijver. Met de Gemeente Lingewaard en Rijkswaterstaat is gesproken over het voornemen om in de Ressense Plas zonnepanelen op het water neer te gaan leggen.

Gesprekken zijn gevoerd met de Stichting Betuwecombinatie over de vergunningen voor de Westeraam en de Breekenhof in Driel. Jos Folker en de voorzitter zijn namens De Rietvoorn toegetreden tot het bestuur van de Betuwecombinatie zodat we meer invloed op het daar gevoerde beleid kunnen uitoefenen. Er is een positief gesprek gevoerd met de eigenaar van Bungalowpark Tergouw over de Verburgtskolk.

Er is een telefoongesprek gevoerd met het beheer van de Randwijkse Waarden over het gat van van Wijk in Heteren.

Bij het stuwkanaal in Driel is een nieuw hekwerk geplaatst. Na een rondgang tot volle tevredenheid van de leden.

Het bestuur heeft een ronde gehouden langs alle wateren. Een deel van onze borden die langs de waterkant staan, wordt dit jaar vervangen en er worden borden aangebracht bij de nieuwe wateren. Verzoek aan de leden als men vernieling van borden of steigers constateert dit te melden aan een bestuurslid of via de e-mail.

Zoals u ziet heeft het bestuur eveneens besloten een nieuwe vergaderlocatie te kiezen.

Voor alle wedstrijden geldt met ingang van dit jaar dat men zich tenminste een week voorafgaande aan een wedstrijd dient op te geven bij de betreffende wedstrijdcommissie. Telefoonnummers en mailadressen treft men aan op het toegezonden wedstrijdoverzicht 2019. Voor de jeugdleden is een gewijzigd voorstel gemaakt.

Daarnaast dient eveneens de betaling van het wedstrijdgeld tenminste een week voorafgaande aan de wedstrijd op het rekeningnummer van De Rietvoorn te zijn gedaan.

Vanuit de Federatie Midden Nederland moeten we u nog melden dat de voorzitter is overleden.

Er wordt gewerkt door Sportvisserij Nederland aan een voorstel over het voortbestaan van de federaties in het algemeen. De afdrachten aan de federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland zijn verhoogd daarom is de contributie 2019 met ditzelfde bedrag verhoogd.


3.2) Voorstellen van het Bestuur

1. Alle stukken voor de jaarvergadering e.d. willen we vanaf dit jaar digitaal gaan toezenden. De kosten om het per post te verzenden rijzen de pan uit. Vragen of men kan instemmen met dit voorstel is goedgekeurd door de leden. Degene dit de stukken per post wil blijven ontvangen moeten dit aan ons doorgeven.

2. Het inschrijfgeld van de Nachtkoppel en de Nieuwjaarskoppel wil het bestuur verlagen van 15 naar 7,50 euro per persoon. Het prijzengeld van alle wedstrijden blijft dit jaar hetzelfde. Dit voorstel is goedgekeurd.


3.3) Mededelingen namens de commissies

VBC

Vitaal Sportpark de Pas
• 1,5 jaar geleden is HSV De Rietvoorn benaderd door de gemeente om deel te nemen aan de werkgroep voor het Vitaal Sportpark en de daarbij behorende visvijver De Pas.
Het water is vrijwel volledig leeggevist door predators, maar heeft de potentie tot een visvijver voor de o.a. de jeugd.
De bodemstructuur dient aangepast te worden en de beregening van omliggende velden dient grotendeels uit andere watervoorzieningen te worden gehaald. Rondom zullen bomen gesnoeid worden en 3 normale steigers geplaatst worden en 1 invalide/mindervalide steiger.
Eind 2019 zal gestart worden met de bewerking en eind 2020 is de verwachting dat er gestart kan worden met uitzetting van vis. De scoutingvereniging zal het water ook gaan gebruiken voor een (vast) vlotbaan in de hoek. Het overige water zal voor leden van de vereniging beschikbaar worden. Sportvisserij NL investeert 5k als de vereniging €2.000,- investeert. De gemeente investeert € 123.000,- voor de totale visvijver.
De leden steunen unaniem het voorstel om € 2.000,- te investeren.

Ressen
• Gemeente Lingewaard en Rijkswaterstaat hebben eind 2018 de mogelijkheden onderzocht om een groot deel van de plas Ressen(5HA van de totaal 9HA) vol te leggen met zonnepanelen. Door de betrokkenheid van HSV de Rietvoorn is dit plan voorlopig van de baan. Met de naderende Energietransitie kan het zijn dat dit plan weer op de agenda zal komen voor gemeentes als Nijmegen en Arnhem. Advies vanuit VBC om nieuws en geruchten in de gaten houden en het bestuur te informeren.
o Update 03/2019 -> gaat voorlopig niet door.

Verenigingspalen & afscheidingen
• In 2018 zouden op diverse locaties zoals het stuwkanaal, Sint-Nicolaaspad, Oosterhoutse waarden en de Linge nieuwe palen worden geplaatst. Alle locaties zijn geïnventariseerd en in 2019 zullen de palen geplaats en vervangen worden. Vraag vanuit de commissie om bij constatering van schade of vermissing dit door te geven.
• De Oosterhoutse Dijk is na bemoeienis van het bestuur aan de Lentse kant weer geopend voor publiek en uiteraard ook hengelsporters.

Fortgracht Citadel
• De fortgracht staat grotendeels droog. Dit is bekend bij het bestuur. Bij de herinrichting van de woonwijk zal het water overgedragen moeten worden aan de gemeente. We blijven betrokken als vereniging om ook bij de herontwikkeling een rol te spelen.

Pilot Linge
• In 2018 is een pilot geweest met het maaien in en om het water. De reacties waren veelal positief. Het Waterschap willen meer naar de mensen toekomen en zoekt actief contact met de vereniging. VBC is nog in afwachting van het definitieve rapport van dhr. Bosman(Medewerker Federatie).

Verburgtskolk
• Sinds 01-2018 mocht er niet meer gevist worden op de Verburgtskolk. Dit werd actief gecontroleerd door ex-Esoxleden. Deze zijn echter niet bevoegd tot het doen van controles. Het bestuur heeft afspraken gemaakt met de eigenaar van Residence TerGouw dat leden van HSV De Rietvoorn mogen vissen aan de achterzijde van de Verburgtskolk. Dit wordt gepacht van de gemeente Nijmegen. Er is een recht van overpad om hier lopend te komen.
Het voorste gedeelte is van Residence TerGouw. Aan de rechterzijde mogen we eveneens vissen. Bij de receptie kunnen leden van HSV De Rietvoorn een vergunning halen om ook aan de linker zijde te mogen vissen.
- Er is geen mogelijkheid om ‘s-nacht te vissen;
- Let op bij controle, dat de controleur zich correct kan legitimeren;
- Wees bewust dat je ook aan dit water te gast bent en ruim je rommel op en kom niet met de auto in de weilanden;
- Pas op met parkeren rondom Waaijestein, dit is aan de voet van de dijk niet toegestaan.

Senioren

Stuwkanaal
• Het stuwkanaal is nog dicht ivm reparatie van de stuw. Dit tijdig volgen i.v.m. de geplande wedstrijden in april.

Karpercompetitie
• Het verzoek is ingediend bij het bestuur om met karperviskorps in 2020 mee te doen aan een regionale wedstrijdprogramma voor wedstrijden bij diverse visvijvers. Er mag gewisseld worden per wedstrijd en er zijn minimaal 5 deelnemers nodig per team, per wedstrijd. De vereniging is bereid om het inschrijfgeld te bekostigen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de commissie.

Dames

Geen mededelingen

Jeugd

De opkomst bij de jeugdwedstrijden in 2018 was laag. In 2019 wordt een nieuw concept opgestart met koppel(jeugd + volwassene) wedstrijden.

Controlecommissie

Er zijn vrijwel geen zwartvissers geconstateerd in 2018. Een enkeling aan de Linge, maar de commissie is zeer tevreden over de resultaten.

Feeder

• In 2019 gaat de commissie een test doen met het vissen aan de boven- en onderkant van de stuw. Afhankelijk van de ervaringen en mogelijkheden zal er ook gewisseld gaan worden. Er zullen nieuwe nummers geplaatst worden(3 t/m 13) en 2 invalidenummers per kant.

• Wedstrijden in het stuwkanaal gaan door bij een waterstand tot 9,30 meter.


4) Notulen algemene ledenvergadering van 2018

De notulen worden behandeld en goedgekeurd.


5) Financiële resultaten 2018 en verslag van de financiële controlecommissie

Alle aanwezige leden ontvangen tijdens de vergadering een financieel overzicht 2018 en de begroting voor het verenigingsjaar 2019. De penningmeester geeft een toelichting op de financiële jaarstukken. De vergadering gaat akkoord met de resultaten en het gevoerde beleid. De kascontrole-commissie adviseert, na controle van de boeken, decharge aan het bestuur. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De vergadering keurt de financiële bescheiden 2018 goed en geeft hiermee decharge aan het bestuur.


6) Benoeming nieuw lid financiële controlecommissie

Mark Mombarg treedt toe als nieuw reserve-lid van de financiële controlecommissie, hij vervangt hierbij Michel Veulings. De financiële controlecommissie zal dan bestaan uit: Joop van Maanen, Ria van Werven en Mark Mombarg.


7) Pauze


8) Vaststellen van de begroting 2019

De begroting over 2019 is na toelichting van de penningmeester, zonder tegenstemmen goedgekeurd.


9) Verkiezing leden van het Bestuur

Tim Timmer heeft aangegeven afscheid te willen nemen als secretaris. Robert Veenstra is door het bestuur aangedragen(na een aantal maanden te hebben meegelopen) als vervanger. Hij wordt, zonder tegenstemmen, gekozen voor een zittingsperiode van drie jaar. Bennie Polman wordt voorgedragen als bestuurslid namens de wedstrijdcommissies. De aanwezige leden zijn akkoord met het toetreden tot het bestuur. Er werden geen tegenkandidaten ingebracht.


10) AVG

Ook HSV de Rietvoorn is zich terdege van bewust dat de AVG dient toegepast te worden. Robert verteld namens het bestuur dat Sportvisserij Nederland ons veel tools en mogelijkheden biedt om zaken af te schermen en de privacy van haar leden te beschermen. De leden worden via de website en tijdens wedstrijden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Ook zal er extra aandacht worden besteed aan privacy tijdens jeugdwedstrijden.

Het bestuur onderzoekt samen met Sportvisserij NL de mogelijkheden om bepaalde zaken(zoals foto’s) achter een wachtwoord te plaatsen online.


11) Wedstrijdprogramma 2019

Bennie Polman neemt namens de wedstrijdcommissies het wedstrijdprogramma door voor 2019. Hierin zijn de voorstellen vanuit de commissie opgenomen. Het concept is toegevoegd bij de vergaderstukken.

Nogmaals wordt de nadruk gelegd op een afwijkend jeugdprogramma. Deze is als bijlage toegevoegd en voor eenieder beschikbaar gesteld.

De verschillende persoonlijke herdenkingswedstrijden zijn vervangen door een algemene “herdenkingswedstrijd”.


12) Rondvraag

• De nieuwe website is gepresenteerd aan de leden. Deze is geheel aangepast aan de huidige tijd en sociale middelen. Tips en aanvullingen zijn van harte welkom en kunnen ingediend worden bij de secretaris.
• Het bestuur is gevraagd om namens HSV de Rietvoorn toe te treden aan “Werkpost de Pas”. Dit is een coöperatie met alle verenigingen rondom de Pas waarbij onder andere minder validen, ex-gedetineerden en statushouders worden ingezet om “klusjes” te doen voor de verenigingen. Deelname is kosteloos. Het bestuur heeft akkoord namens de leden om zich hierbij aan te sluiten.


13) Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.